مدیر مسئول


حبیب هنری استاد تمام، گروه مدیریت ورزش، دانشکده تربیت بدنی و علو م ورزشی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران.

سردبیر


مینو باسامی دانشیار، گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران.

اعضای هیات تحریریه


محمد حسین علیزاده استاد تمام، گروه آسیب شناسی و حرکات اصلاحی، دانشکده علوم ورزشی و تندرستی، دانشگاه تهران،تهران، ایران.

اعضای هیات تحریریه


مهدی کارگر فرد استاد تمام، گروه فیزیولوژی ورزش، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران.

اعضای هیات تحریریه


سجاد احمدی زاد استاد تمام، گروه فیزیولوژی ورزش، دانشکده علوم ورزشی و تندرستی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.

اعضای هیات تحریریه


غلامعلی کارگر دانشیار، گروه مدیریت ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران.

اعضای هیات تحریریه


رامین بلوچی دانشیار، گروه آسیب شناسی و حرکات اصلاحی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران.

اعضای هیات تحریریه


رسول اسلامی دانشیار، گروه فیزیولوژی ورزش، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران.

اعضای هیات تحریریه


زهرا سلمان دانشیار، گروه رفتار حرکتی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران.

اعضای هیات تحریریه


صدیقه حیدری نژاد استاد تمام، گروه مدیریت ورزشی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران.

مدیریت ورزشی

اعضای هیات تحریریه


حمیدرضا طاهری تربتی استاد تمام، گروه رفتار حرکتی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه فردوسی، مشهد، ایران.

اعضای هیات تحریریه بین المللی


بهرام ارجمندی عضو هیئت علمی، دانشگاه فلوریدای آمریکا.

  • barjmandifsu.edu

دبیر تخصصی


هاشم پیری استادیار، گروه آسیب شناسی و حرکات اصلاحی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران.ایران.

گرافیست


مهین کشاورز رضوان پژوهشکده علوم ورزشی و تندرستی، دانشگاه علامه طباطبائی

  • mkeshavarz828gmail.com

کارشناس نشریه


مهین کشاورز رضوان پژوهشکده علوم ورزشی و تندرستی، دانشگاه علامه طباطبائی

  • mkeshavarz828gmail.com